Toanielselskip De Lytse Komeedzje

In lekker stel
za 27 jan — 20.15
27 jan
20.15

Nyk en Emmy wenje tegearre, beide stean ze noch ûnderoan de ljedder, longerjend nei it grutte sukses. Dat betsjut dat se no en dan wol in ekstraatsje brûke kinne. In omke fan Nyk en in muoike fan Emmy soargje dêrfoar. Omke en muoike tinke dat dit foar de stúdzje is. Mar niks is minder wier. De bydrage ferdwynt yn de hûshâldpot. Alles giet goed oant omke en muoike harren komst oankundigje en dan barre der healwize oanslaggen.

Kaarten kunnen niet retour  
  
Deze voorstelling valt onder verhuur, herkenbaar aan het label ‘te gast’. De producent van de voorstelling hanteert zijn eigen voorwaarden. De algemene voorwaarden van Schouwburg De Lawei zijn niet van toepassing op deze voorstelling.